Ornigram  netwerk

 161012 NOZ ornigram

Van de vereniging Netwerk Oncologische Zorg, gevestigd te Heerhugowaard, vastgesteld in de algemene vergadering van … 2016 ter uitvoering van artikel 18 van de statuten.

Rooster van aftreden

Artikel 1
Het periodieke aftreden op de wijze genoemd in artikel 7 lid 5 van de statuten, geschiedt volgens het rooster van aftreden, dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd.

Vacatures

Artikel 2
Het bestuur stelt de algemene vergadering tenminste drie maanden vóór het tijdstip waarop in de vacature volgens het rooster van aftreden moet worden voorzien, van de vacature op de hoogte.

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 3
Het bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen en met de uitvoering van de besluiten.

Artikel 4
Taakomschrijving van de voorzitter

 1. De voorzitter ziet er op toe dat de begroting voor het komende jaar en de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk in een bestuursvergadering worden behandeld. Indien de bestuursleden geen afschrift van de begroting en de rekening en verantwoording wordt toegezonden, moeten zij ter plaatse, door de voorzitter te bepalen, in de gelegenheid worden gesteld vooraf inzage in deze stukken te nemen.
 2. De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen van het bestuur in overleg met de secretaris/penningmeester, met wie hij tevens in ontwerp de agenda opmaakt.
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen en tekent met de secretaris/penningmeester de notulen en het jaarverslag, nadat deze door het bestuur zijn vastgesteld. Hij heeft het recht om de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.
 4. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de secretaris/penningmeester.
 5. De voorzitter draagt er zorg voor, dat het bestuur als team functioneert.
 6. De voorzitter zorgt direct of indirect via andere leden voor contacten met voor de vereniging relevante derde partijen en organisaties.

Artikel 5
Taakomschrijving van de secretaris en penningmeester

 1. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen uit van zowel de algemene vergadering, alsook van het bestuur.
 2. De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de voorzitter.
 3. De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overgelegd en desgewenst voorgelezen.
 4. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen. Voorts draagt hij er zorg voor dat op elke algemene vergadering een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst aanwezig is.
 5. De secretaris ontwerpt het jaarverslag en biedt dit tenminste veertien dagen voor de jaarvergadering aan de algemene vergadering aan.
 6. De secretaris ontvangt en voert de correspondentie van de vereniging en brengt de van belang zijnde gegevens hieruit ter kennis van de overige bestuursleden.
 7. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden en actualiseren van het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden van bestuursleden.
 8. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van mutaties in het bestuur aan het verenigingsregister en het in geordende staat bewaren van de archiefbescheiden.
 9. De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen. De betalingen aan bestuursleden en werkgroep aanspreekpunten vindt plaats in april of mei van het lopende verenigingsjaar.
 10. De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn zorg op een giro- of bankrekening gestort. Hij draagt zorg voor een verantwoorde belegging van de geldmiddelen van de vereniging, mede met het oog op een goed rendement.
 11. De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.
 12. De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar en dient deze vóór 1 oktober bij de voorzitter in. Het bestuur draagt er voor zorg dat de secretaris/penningmeester in verband met zijn taakuitoefening beschikt over voldoende mandaat.

Artikel 6.
Taakomschrijving van werkgroep aanspreekpunten.

  1. De werkgroep aanspreekpunten voeren de taken uit die de vereniging heeft opgedragen.
  2. Vaste werkgroepen zijn deskundigheidsbevordering, kwaliteit en communicatie.
  3. De vereniging beslist welke andere werkgroep(en) relevant is (zijn) voor de vereniging.
   Het aantal werkgroepen en het onderwerp van de werkgroep kan variëren.
  4. De werkgroep aanspreekpunten leggen verantwoording af door het voorgestelde format aan het bestuur en aan de leden tijdens de algemene vergadering.
  5. De werkgroep aanspreekpunten zorgen voor een positieve profilering van de vereniging en daardoor van de leden van de vereniging.Artikel 7

Het bestuur en bijzondere leden.

Het bestuur kan bijzondere leden voordragen aan de vergadering. Een bijzonder lid kan lid zijn van het netwerk zonder te voldoen aan artikel 3 van de statuten. Het bestuur draagt een bijzonder lid voor indien die persoon waardevol is voor het functioneren van het netwerk. De vergadering beslist over de voordracht met meerderheid van stemmen.

Contributie

Artikel 8
De in artikel 6 van de statuten genoemde contributie bedraagt Euro 70,- per lid per jaar. De contributie wordt geboekt op het rekeningnummer van de vereniging in januari of februari van het lopende verenigingsjaar.
In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gedeeltelijke of algehele vrijstelling te verlenen.

Artikel 9
De voorzitter, secretaris,  penningmeester en de werkgroep aanspreekpunten ontvangen gezamenlijk jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten na toestemming van de leden, met een maximum van €1500,- euro p.p. per jaar.

Leden

Artikel 10

 1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 2. Instaptarief per lid is € 85,– , de jaarcontributie bedraagt €70,-
 3. Lid kunnen slechts zijn natuurlijke personen die:
  – Werkzaam zijn als fysiotherapeut, diëtist of psychologische zorgverlener in de regio Noord-Kennemerland en regio kop Noord-Holland.
  – De noodzakelijke scholingen hebben gevolgd van de toelatingscriteria NOZ.
  – Lid van Zorgring zijn voor beveiligde communicatie met andere zorgverleners.
  – Jaarlijks het terugkoppelingsrapportage formulier in verband met effectmeting NOZ aanleveren.
  – Werken via de aangeleverde protocollen van de NOZ.
  – Contracten hebben met de preferente zorgverzekeraars.
  – Jaarlijks minstens deelnemen aan één symposium wat gerelateerd is aan Oncologische Zorg.
  – Tweejaarlijks minstens 2 van de 4 vergaderingen van Netwerk Oncologische Zorg bijwonen.
 1. Een lid kan naast bij het niet meer voldoen aan de vereisten onder artikel 10 lid 2 ook worden uitgesloten als lid in de volgende gevallen:
  – Indien uit data blijkt dat de praktijk gedurende 2 jaar niet heeft gewerkt volgens de richtlijnen die zijn terug te vinden op de website www.netwerkoncologischezorg.nl
  – Uit de data blijkt de praktijk zich gedurende 2 jaar onvoldoende profileert namens het Netwerk Oncologische Zorg naar patiënten toe.
  – De praktijk heeft ondanks herinnering, gedurende 2 jaar geen data aangeleverd met betrekking tot het terugkoppelingsrapportage formulier.
  – De kosten van lidmaatschap zijn niet voldaan binnen 2 maanden na factuurdatum of incasso. Er wordt eenmalig een herinnering gestuurd.
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht.
  Bij niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Kwaliteitseisen per discipline:
Fysiotherapeuten

Wij vragen:

 • Afgeronde opleiding HBO fysiotherapie.
 • BIG geregistreerd en CKR (register fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut).
 • Werkervaring: 4 uur per week werkzaam zijn met oncologische patiënten en 20 nieuwe patiënten per jaar zien.
 • Werkomgeving: Eisen voldoen aan de inrichtingseisen van het KNGF. Verder dient de praktijk te zijn uitgerust met minimaal een hometrainer, loopband en krachtapparatuur.
 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als fysiotherapeut.

Plus minimaal één van de volgende scholingen:

A. Afgeronde Master Oncologic  Physical Therapy (MOPT), Avans+ MSc
B. Master of Sciense Lymfologie & Oncologie van de Berekuyl
C.  Oncologiefysiotherapeut afgestudeerd bij Avans+
C. Inschrijving bij Onconet

Psychologen

Wij vragen:

 • Gediplomeerd GZ-psycholoog of klinisch psycholoog.
 • Afgeronde opleiding psychosociale oncologie (Rino).
 • Aantoonbare bij- en nascholing m.b.t. de doelgroep.
 • Aantoonbare ervaring met behandeling patiënten met kanker.
Diëtisten

Wij vragen:

 • Afgeronde Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek.
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Post HBO Voeding bij Kanker (Pit actief) of Oncologie & Diëtetiek (van Pro Education) (binnen 1 jaar na aanmelding te hebben volbracht).
 • Minimaal 2 jaar recente werkervaring als diëtist.
 • Minimaal 8 nieuwe patiënten uit de doelgroep per jaar.
Aspirant lidmaatschap

Fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunnen aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste.

De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. Na die periode dienen aspirant-leden aan de vereiste voorwaarden te voldoen.

Aspirant leden worden door hun deelname aan het netwerk in staat gesteld hun kennis en netwerk op het gebied van oncologie uit te breiden.

Slotbepaling

Artikel 11
Dit huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd, conform artikel 18 van de statuten.